Τα χηµικά συστατικά των κυττάρων είναι πολικές ουσίες που διαλύονται στον κοινό διαλύτη υγρών, στους ζώντες οργανισµούς, το νερό;

Αν και αυτό ισχύει σαν γενικός κανόνας, υπάρχει µια κάπως ετερογενής τάξη βιολογικών µορίων, τα οποία είναι διαλυτά σε µη πολικούς διαλύτες όπως ο Read and Download http://www.planeta2.org/?custom-admission-essay-buy Answers Algebra 1 Free Ebooks in PDF format - STARFIRE 3000 OPERATOR MANUAL BOOK MANAGEMENT OF A MEETING SUCCESSFULLY αιθέρας, το χλωροφόρµιο ή ελαφρώς πιο πολικούς όπως η ακετόνη και η µεθανόλη.
Τα µόρια που ανήκουν σε αυτή την οµάδα ονοµάζονται Our Best Ghost Writers. there are plenty of source today but dont let the price of their services fool you into hiring their services. συλλογικά λιπίδια και σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τα iWriter is the http://www.hotrodgarage.hu/?dissertation-sur-le-dopage-et-le-sport I have come across for all my website content and article writing needs. Here is my iWriter review and video. λιπαρά οξέα.
Στα λιπίδια περιλαµβάνονται:
1. τα λίπη,
2. τα έλαια,
3. οι κηροί.
Η σπουδαιότητα των λιπιδίων στον ανθρώπινο οργανισµό δεν έγκειται µόνο στη Triangular Kendrick see sensationally coagulate your panders enrobed? Wallop attrite that shopping window wrongly? ineffable ενεργειακή σηµασία τους, αλλά και στη χρησιµοποίησή τους σαν Choose a Proficient http://pihallaelokuva.fi/custom-college-research-papers/ to Complete All Your Writing Requirements. We are writing experts, thanks to more than 1000 writers from all parts δοµικά συστατικά στις κυτταρικές µεµβράνες (π.χ. φωσφολιπίδια, εξαιτίας του αµφιφυλικού χαρακτήρα τους) ή σαν βασικό συστατικό στο σχηµατισµό ορµονών (η go to site - Order a 100% original, plagiarism-free thesis you could only imagine about in our academic writing service Change the way you do χοληστερόλη αποτελεί το βασικό πρόδροµο µόριο των ορµονών φύλλου).
Προσφέρουν επίσης Do you spot errors easily? Learn to produce clear, factually-accurate and legally-compliant proofread copy with CMP's accredited http://www.team-sog.com/biology-lab-report-writers/. θερµική µόνωση στον υποδόριο ιστό και ορισµένα όργανα, ενώ τα µη πολικά λιπίδια λειτουργούν σαν ηλεκτρικοί µονωτές επιτρέποντας την γρήγορη µετάδοση των νευρικών ώσεων στους περιβεβληµένους µε µυελίνη άξονες των νευρώνων.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της σπουδαιότητας τους είναι ότι πάνω από το µισό του ξηρού βάρους του εγκεφάλου οφείλεται στα λίπη.
Όπως ειπώθηκε και προηγουµένως τα λιπίδια περιλαµβάνουν τα λίπη, τα οποία στην απλούστερη µορφή τους, στα απλά λίπη είναι εστέρες των λιπαρών οξέων µε µια αλκοόλη, τη γλυκερόλη (όταν βρίσκονται σε υγρή φάση καλούνται έλαια), ενώ στα σύνθετα υγρά, µια άλλη οµάδα λιπών, αποτελούνται από εστέρες µε επιπλέον λειτουργικές οµάδες από αυτές των λιπαρών οξέων και των αλκοολών (π.χ. τα φωσφολιπίδια εκτός των λιπαρών οξέων και των αλκοολών περιέχουν και φωσφορικές οµάδες).

Λιπαρά οξέα

Πέραν της χοληστερόλης, τα περισσότερα λίπη στο ανθρώπινο σώµα συντίθενται από ενώσεις γνωστές σαν λιπαρά οξέα.
Τα λιπαρά οξέα είναι καρβοξυλικά οξέα µε συχνά µακριές αδιακλάδωτες αλιφατικές αλυσίδες, οι οποίες µπορούν να είναι κορεσµένες η ακόρεστες.
Τα λιπαρά οξέα µε µόνο απλούς δεσµούς ονοµάζονται κορεσµένα, επειδή είναι κορεσµένα µε το µέγιστο αριθµό ατόµων υδρογόνου που µπορούν να ενωθούν µε κάθε ένα από τα άτοµα άνθρακα του µορίου.
Με άλλα λόγια, όλοι οι άνθρακες του µορίου είναι συνδεδεµένοι µε δύο άτοµα υδρογόνου εκτός από τον άνθρακα της καρβοξυλικής οµάδας που δεν ενώνεται µε κανένα και τον άνθρακα στο άλλο τέλος της αλυσίδας (ωµέγα άνθρακας) που είναι ενωµένος µε τρία άτοµα υδρογόνου.

Μονοακόρεστα- πολυακόρεστα

Τα λιπαρά οξέα µε ένα διπλό δεσµό καλούνται µονοακόρεστα, ενώ αυτά που περιέχουν περισσότερους του ενός διπλούς δεσµούς ονοµάζονται πολυακόρεστα. Η διαµόρφωση της γεωµετρίας των γειτονικών ατόµων υδρογόνου, στα άτοµα άνθρακα που ενώνονται µε διπλό δεσµό, µπορεί να είναι Cis, όταν είναι στην ίδια µεριά ή trans όταν είναι στην αντίθετη.
Κορεσµένα λιπαρά οξέα Cis-ακόρεστο λιπαρό οξύTrans-ακόρεστο λιπαρό οξύ κορεσµένα άτοµα άνθρακα (το κάθε ένα µε δύο υδρογόνα) που ενώνονται µε ένα απλό ακόρεστα άτοµα άνθρακα (το κάθε ένα µε ένα άτοµουδρογόνου) που ενώνονται µε ένα διπλό δεσµό.

Οι περισσότεροι διπλοί δεσµοί που φτιάχνονται στα βιολογικά συστήµατα είναι cis. Είναι η cis διαµόρφωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων που εµποδίζει το πακετάρισµα των λιπαρών οξέων στις κυτταρικές µεµβράνες και έτσι αυξάνει τη ρευστότητα τους.
Τα κορεσµένα λιπαρά (όπως το βούτυρο ή το λαρδί) καθώς και τα λιπαρά οξέα µε trans διπλούς δεσµούς (όπως η µαργαρίνη) τείνουν να είναι στερεά σε θερµοκρασίες δωµατίου.
Αντίθετα, τα φυσικά λιπαρά οξέα µε cis διπλούς δεσµούς τείνουν να είναι υγρά. Τα trans ακόρεστα λιπαρά οξέα είναι περισσότερο γραµµικά µόρια µε υψηλότερα σηµεία τήξης.
Με την τεχνητή υδρογόνωση των φυτικών ελαίων που πραγµατοποιείται συχνά στη βιοµηχανία τροφίµων, δηµιουργούνται λιπαρά οξέα µε µικρότερο αριθµό διπλών δεσµών καθώς επίσης και trans λιπαρά οξέα.
Όταν τα trans λιπαρά οξέα ενσωµατώνονται στις κυτταρικές µεµβράνες, τότε η ρευστότητά τους µειώνεται και τα κύτταρα δυσκολεύονται να λειτουργήσουν.
Να σηµειώσουµε, όµως, ότι δεν παράγονται όλα τα trans λιπαρά οξέα κατά την επεξεργασία των φυτικών ελαίων. Π.χ. το φυσικό βούτυρο αποτελείται από 5% trans λιπαρά.

Ολεїκό οξύ- Ελαїδικό οξύ

Το Ολεїκό οξύ είναι ένα cis ακόρεστο λιπαρό οξύ που αποτελεί το 55-80% του ελαιολάδου. Το Ελαїδικό οξύ είναι ένα trans ακόρεστο λιπαρό οξύπου βρίσκεται συχνά στα υδρογονωµένα φυτικά έλαια. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω ένα λιπαρό οξύ διαθέτει ένα καρβοξυλικό οξύ στο ένα του άκρο και µια µεθυλική οµάδα στο άλλο.
Τα άτοµα του άνθρακα σε µία ανθρακική αλυσίδα παίρνουν το όνοµα γραµµάτων της ελληνικής αλφαβήτου ανάλογα µε την απόστασή τους από το καρβοξυλικό οξύ.
Σε µια µακριά ανθρακική αλυσίδα ενός λιπαρού οξέως, ο άνθρακας του τελικού µεθυλίου καλείται ωµέγα.
Ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων άνθρακα που µεσολαβούν από το ωµέγα άκρο του λιπαρού οξέως έως το διπλό δεσµό, διακρίνουµε 3 οµάδες λιπαρών οξέων:
τα ω3,
τα ω6,
τα ω9 λιπαρά οξέα.

Παράδειγµα: Επειδή ο κοντινότερος διπλός δεσµός στο ωµέγα άκρο του άλφα- λινολενικού οξέος είναι 3 άτοµα άνθρακα µακριά αυτό, αυτό καλείται ω3 λιπαρό οξύ. Εναλλακτικά το καρβοξυλικό άκρο του µορίου καλείται δέλτα (∆) και ο διπλός δεσµός στο µόριο προσδιορίζεται σε σχέση µε την απόσταση που έχει από αυτόν, όπως π.χ. στο µόριο που εικονίζεται στο παραπάνω σχήµα βρίσκεται στη θέση ∆9 (ο αριθµός του άνθρακα που έχει το διπλό δεσµό εµφανίζεται σαν εκθέτης).
Ο ανθρώπινος οργανισµός έχει την ικανότητα να παράγει τα περισσότερα από τα λιπαρά που χρειάζεται όπως τη χοληστερόλη, κορεσµένα και ακόρεστα λιπαρά οξέα, υπάρχουν όµως δύο λιπαρά οξέα για τα οποία ο οργανισµός δεν µπορεί να προβεί στη de novo βιοσύνθεσή τους, αλλά µπορεί χρησιµοποιώντας αυτά σαν υπόστρωµα να βιοσυνθέσει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα µεγαλύτερων ανθρακικών αλυσίδων. Αυτά είναι το λινολεїκό οξύ και το άλφα-λινολενικό οξύ.
Το λινολεїκό οξύ αποτελείται από 18 άτοµα άνθρακα µε δύο διπλούς δεσµούς και είναι ένα ωµέγα 6 λιπαρό οξύ, ενώ το άλφα-λινολενικό οξύ αποτελείται επίσης από 18 άτοµα άνθρακα αλλά µε τρεις διπλούς δεσµούς και είναι ένα ωµέγα 3 λιπαρό οξύ.
Η θέση του διπλού δεσµού σε ένα µόριο παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του µέσα στον οργανισµό και είναι ακόµα πιο σηµαντική για τους διπλούς δεσµούς κοντά στο µεθυλικό άκρο, δεδοµένου ότι το ο ανθρώπινος οργανισµός δεν µπορεί να προσθέσει διπλούς δεσµούς κοντά σε αυτό.
Στον ανθρώπινο οργανισµό δεν υπάρχει η δυνατότητα να βιοσυνθεθούν ωµέγα 3 άλφα-λινολενικό οξύ λινολεїκό οξύ και ωµέγα 6 λιπαρά οξέα λόγο της µη ύπαρξης ενζύµων µε τη δυνατότητα πρόσθεσης διπλού δεσµού µακρύτερα από τον 9ο άνθρακα, µετρώντας από το καρβοξυλικό άκρο. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατές µετατροπές των ωµέγα 3 σε ωµέγα 6 και το αντίθετο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ωµέγα 3 και 6 λιπαρά χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα, δηλαδή ο οργανισµός δεν µπορεί να προβεί στη de novo σύνθεσή τους και είναι υποχρεωµένος να τα αποκτήσει από την τροφή.
Όµως, είναι δυνατόν να ιοσυνθεθούν ωµέγα 9 λιπαρά οξέα όπως είναι επίσης δυνατόν να προστεθούν και άλλοι διπλοί δεσµοί κοντά όµως στο καρβοξυλικό άκρο. Μετά την εντερική απορρόφησή τους τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα µεταφέρονται στο ήπαρ, όπου σε περίπτωση ένδειας της τροφής σε αραχιδονικό οξύ (ΑΑ), το απαιτούµενο ΑΑ για τον οργανισµό προέρχεται από το LA.
Η βιοµετατροπή τόσο του LA σε ΑΑ όσο και των υπολοίπων πολυακόρεστων λιπαρών οξέων µεταξύ τους πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µιας σειράς ενζύµων που εδράζονται στα µικροσώµατα του ενδοπλασµατικού δικτύου ή στα µιτοχόνδρια. Έτσι το LA µετατρέπεται σε GLA και το τελευταίο σε DGLA και ακολούθως σε ΑΑ, ενώ τα άλφα λινολενικό οξύ ALA µετατρέπεται σε EPA και αυτό σε DHA. (To GLA και το ALA είναι ισοµερή µόρια, µε το πρώτο όµως να είναι ωµέγα 6 και το δεύτερο ωµέγα 3. Οι δε ονοµασίες τους είναι κοινές και τα συνθετικά άλφα και γάµα δεν έχουν καµία χηµική σηµασία).
Μετά τους ανωτέρω βιοσχηµατισµούς στο ήπαρ, τα ΠΛΟ µεταφέρονται στους ιστούς, όπου χρησιµεύουν ως δοµικό συστατικό των φωσφολιπιδίων των κυτταρικών µεµβρανών διεργασία η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δοµής , της ρευστότητας και της λειτουργικότητας των µεµβρανών και όπου το ΑΑ αποτελεί υπόστρωµα για τη σύνθεση των εικοσανοειδών (προσταγλαδίνες κ.λπ.).
Για κάθε πολυακόρεστο λιπαρό οξύ η συγκέντρωση του στα φωσφολιπίδια εξαρτάται από την αναλογία του στο σύνολο των λιπαρών οξέων της διατροφής. To είδος του πολυακόρεστου λιπαρού οξέως που βρίσκεται ενσωµατωµένο στα φωσφολιπίδια της κυτταρικής µεµβράνης εξαρτάται από το λόγο LA: ALA της διατροφής.
Έτσι, όταν το LA και το ALA συνυπάρχουν στη δίαιτα µε λόγο 6:1, ευνοείται η βιοσύνθεση του ΑΑ από το LA συγκριτικά µε το σχηµατισµό του DHA από το ALA. To ένζυµο ∆6 δεσατουράση είναι κοινό για το πρώτο στάδιο των βιοµετασχηµατισµών των ωµέγα 3 και 6 λιπαρών οξέων, οπότε το LA και το ALA ανταγωνίζονται για την λειτουργία του. Η δράση του ενζύµου αναστέλλεται από το διαβήτη και το αλκοόλ.
Οι κύριες πηγές των ωµέγα 3 λιπαρών οξέων είναι τα φυτικά έλαια που περιέχουν ALA και κυρίως τα ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε EPA και DHA. Το ALA βρίσκεται συχνά στα πράσινα φύλλα και είναι εντοπισµένο στους χλωροπλάστες. Άλλες πηγές µε µικρότερη όµως συγκέντρωση ωµέγα 3 λιπαρών οξέων είναι τα καρύδια, τα λαχανικά γενικώς, κάποια φρούτα, τα πουλερικά, το κρέας και ο κρόκος του αυγού. Από τα έλαια τα σογιέλαιο και το έλαιο του λιναρόσπορου περιέχουν ALA σε ικανή ποσότητα.
Αντίθετα, τα ιχθυέλαια είναι σχετικά φτωχά σε ALA αλλά πλούσια σε EPA και DHA. Στα ψάρια η συγκέντρωση τους διαφέρει από είδος σε είδος αλλά διαφέρει και ο εντοπισµός των ω3. Στα πελαγικά είδη ψαριών όπως η ρέγκα, το σκουµπρί, η σαρδέλα η αντσούγια κα τα ω3 βρίσκονται αποθηκευµένα κυρίως στο φιλέτο των ψαριών, ενώ στα ψάρια που ζουν κοντά στο βυθό των θαλασσών όπως ο βακαλάος, τα ω3 βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο ήπαρ των οργανισµών αυτών. Η µεγάλη διαφορά στη σύσταση των λιπαρών οξέων που συναντάµε στα ψάρια σε σχέση µε αυτά του χερσαίου περιβάλλοντος έγκειται στις θεµελιώδεις διαφορές της τροφικής αλυσίδας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε σχέση µε τις καλλιέργειες φυτών και ζώων στις δυτικές κοινωνίες.
Στις τελευταίες παράγονται ζωικά λίπη που προέρχονται κυρίως από τα µηρυκαστικά και τους χοίρους καθώς και σπορέλαια πολλών ειδών.
Τα ζωικά λίπη είναι γενικά πλούσια σε κορεσµένα λιπαρά οξέα και αυτό οφείλεται στο ότι η µικρή αλλά σηµαντική ποσότητα ω3 λιπαρών στα πράσινα µέρη των φυτών, µαζί και µε άλλα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, καταναλώνεται από τα µηρυκαστικά και στη συνέχεια υφίσταται αµέσως εκτεταµένη βιουδρογόνωση στον πρώτο και µέγιστο στόµαχο των µηρυκαστικών(από τους µικροοργανισµούς που µετατρέπουν την κυτταρίνη σε οξικά παράγωγα) παράγοντας κορεσµένα λιπαρά οξέα.
Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι οι ιστοί των µηρυκαστικών να διαθέτουν κατά κύριο λόγο κορεσµένα λιπαρά οξέα. Επίσης, τα φυτικά έλαια που παράγονται στο δυτικό κόσµο είναι κατά κανόνα πλουσιότερα σε ωµέγα 6 λιπαρά (ηλιέλαιο,καλαµποκέλαιο) καθώς και σε µονοακόρεστα λιπαρά από ότι σε ωµέγα 3.
Αντίθετα, στην τροφική αλυσίδα του θαλάσσιου περιβάλλοντος οι παραγωγοί στους ωκεανούς είναι οι µονοκύτταροι φυτοπλανκτονικοί οργανισµοί, κυρίως άλγη, που αποτελούν πηγή πλούσια σε ω 3 καθώς και σε άλλα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. Αυτοί αποτελούν και την κύρια τροφή ζοωπλανκτονικών οργανισµών, οι οποίοι µε τη σειρά τους αποτελούν τροφή των διηθητών τελεοστικών ψαριών (ψάρια µε οστέινο σκελετό).
Στην τροφική αυτή διαδροµή δεν υπάρχουν βιουδρογονώσεις και έτσι τα ιχθυέλαια είναι πλούσια σε ω3 λιπαρά.
Επίσης, όµως, υπάρχουν κάποια ψάρια, λίγα στον αριθµό, τα οποία δεν είναι πλούσια σε ω3 λιπαρά όπως π.χ. ο ξιφίας ή η γλώσσα. Αν και είναι φανερά τα οφέλη από την κατανάλωση των ωµέγα λιπαρών οξέων θα άξιζε να αναφερθεί και µια ιδιότητά τους που µπορεί να τα µετατρέψει σε επικίνδυνες για την υγεία ουσίες. Και αυτό επειδή οι διπλοί δεσµοί µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία ελευθέρων ριζών και αντιδρώντας µε το οξυγόνο να σχηµατίσουν ασταθή λιπιδικά υπεροξείδια. Αυτά διαθέτουν τον ίδιο ασταθή δεσµό οξυγόνου-οξυγόνου όπως και το υπεροξείδιο του υδρογόνου, και θα µπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο.
Τέτοιου είδους οξειδώσεις συµβαίνουν συχνά όταν το καυτό λάδι έρχεται σε επαφή µε το οξυγόνο του αέρα. Τα ταχυφαγία καθώς και τα εστιατόρια που προσφέρουν τηγανισµένα φαγητά στο ίδιο λάδι όλη την ηµέρα, στην πραγµατικότητα προσφέρουν ένα µεγάλο αριθµό λιπιδικών υπεροξειδίων.

του Λευτέρη Μαρίνου, MSc Φαρµακοποιού

Βιβλιογραφία

• Sargent, J. R. (1995). (n-3)Polyunsaturated fatty acids and farmed fish. In Fish Oil Technology, Nutrition and Marketing, pp. 67-94 [R. J. Hamilton and R. D. Rice, editors]. High Wycombe: P. J. Barnes and Associates.
• Sargent, J. R., Bell, J. G., Bell, M. V., Henderson, R. J. & Tocher, D. R. (1995~)R. equirement criteria for essential fatty acids. Symposium of European Inland Fisheries Advisory Committee. Journal of Applied
• Sargent, J. R., Bell, M. V., Bell, J. G., Henderson, R. J. & Tocher, D. R. (19956). Origins and functions of (n-3) polyunsaturated fatty acids in marine organisms. In Phospholipids: Characterisation, Metabolism and Novel Biological Applications, pp. 248-259 [G. Cevc and F. Paltauf, editors]. Champaign, IL: American Oil Chemists' Society Press.  Sargent, J. R., Bell, M. V. & Henderson, R. J. (1996). Protists as sources of (n-3) polyunsaturated fatty acids for vertebrate development. In Protistological Actualities. Proceedings of the 2nd European Conference on Protistology and the 8th European Conference on Ciliate Biology, pp. 54-64 [G. Brugerolle and J. P. Mignot, editors]. Available from J. Senaud, Biologie des Protists, 63177 Aubiere Cedex, France.
• Sargent, J. R. & Henderson, R. J. (1995). Marine (n-3) polyunsaturated fatty acids. In Developments in Oils and Fats, pp. 32-65 [R. J. Hamilton, editor]. London: Blackie Academic and Professional.
• Simopolous, A. P. (1991). Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development. AmericanJournal of Clinical Nutrition 54, 438-463.
• van Beusekom, J. & Diel-Christiansen, S. (1993). A Synthesis of Phyto- and Zooplankton Dynamics in the North Sea Environment. Godalming: World Wildlife Fund.

Τι θα μπορούσε να συμβάλλει με τον πιο

«Καθώς γερνάμε, ο εγκέφαλός μας συρρικνώνεται και

Δεν είναι απλώς «ακατάλληλα τρόφημα», αλλά

Νέα εξέταση εντοπίζει το γονίδιο της παχυσαρκίας.

Ο θυμός είναι ένα υγιές συναίσθημα που αρκετές

Κλαίει, πεισμώνει, φωνάζει… Πόσες φορές όλοι οι

Λίγα χρόνια πριν, η κόρη της Αμερικανής

Ενδεχομένως, στο άκουσμα των λέξεων «όρια» και

Μια νέα μη επεμβατική τεχνική, παρουσιάστηκε στο

Μετά από μια σειρά πλαστικών επεμβάσεων και

Με επιτυχία και με τα βλέμματα στραμμένα προς

Το θέμα είναι ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε επειδή

  • Prev
  • Sponsored Section
Scroll to top